Code of ethics

Termeni si Definitii

Dispoziții ale acordului care stabilește obligația contrapartidei de a respecta normele legislației anticorupție aplicabile activităților companiei Enero Group, cu care este încheiat acordul.

Soț, soție, părinți, copii, părinți adoptivi, copii adoptați, frați și surori, bunicul, bunica, nepoții.

Companie înseamnă ENERO FURNIZARE S.R.L., cu sediul social la Tg Jiu, str. Islaz 17, județul Gorj, România, Codul TVA RO14396666, înregistrat la Registrul Comerțului cu numărul J18 / 23/2002 și alte companii ale grupului Enero.

Orice companie care controlează Compania

În legătură cu o persoană juridică, înseamnă deținerea sau controlul direct sau indirect al:
(a) majoritatii drepturilor de vot care pot fi exercitate în cadrul adunărilor generale ale membrilor întreprinderii cu privire la toate aspectele sau, în principal, la toate aspectele;
(b) dreptului de a numi sau de a elimina direc ori care au majoritatea dre turilor de vot exercitate în cadrul ședințelor consiliului de administrație al întreprinderii cu privire la toate aspectele sau, în principal, la toate aspectele; sau
(c) dreptului (fie în temeiul unui contract, al unei înțelegeri sau al unui alt aranjament) de a direcționa sau de a determina să fie direcționat direct sau indirect o influență dominantă asupra unei astfel de alte întreprinderi,

Situația sau circumstanțele în care:
a) interesul personal (direct sau indirect) al salariatului Companiei afectează sau poate afecta îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor sale oficiale, inclusiv punerea la îndoială a obiectivității deciziilor sale;
și / sau
b) există sau poate apărea un conflict între interesul personal al angajatului Companiei și drepturile și interesele legale ale Companiei, care la rândul lor pot duce la prejudicii drepturilor și intereselor legitime ale companiei, proprietății și (sau) reputației comerciale.

a) oferirea, promiterea, furnizarea și primirea de beneficii ilegale, corporale și intangibile, sub orice formă, direct sau prin intermediari, inclusiv sub formă de mită și mită comercială;
și / sau
b) mediere în comportamentul corupției; și / sau
c) abuz de putere, abuz de autoritate, precum și alte utilizări nelegale de către o persoană fizică din poziția sa oficială, contrar intereselor legitime ale Companiei, inclusiv în scopul obținerii unui câștig ilegal, tangibil și intangibil, pentru el sau terți sau care oferă în mod ilegal un astfel de beneficiu persoanei respective de către alte persoane.

O persoană care conduce organele de conducere care fac parte sau participă activ la activitatea partidelor politice, mișcărilor sociale și asociațiilor, fundațiilor, sindicatelor atât la nivel federal, cât și regional.

Director executiv, director financiar, membri ai Consiliului de administrație și ai comitetelor sale, șefi de companii, șefi de unități ale companiilor.

O persoană care se află în relații de muncă cu Compania în baza unui contract de drept civil sau de muncă civilă.

Persoane fizice sau juridice care nu au relații contractuale cu Compania.

Politica anticorupție

1.1. În activitățile sale, Compania se străduiește să respecte cele mai înalte standarde de conduită etică în afaceri. Unul dintre principalele obiective strategice ale companiei este asigurarea unui nivel ridicat de cultură corporativă care va stabili relații de încredere și deschise între angajații Companiei, omologii acesteia și societate.
1.2. Această politică anticorupție este unul dintre cele mai importante documente pentru realizarea
companiei a obiectivului declarat și definește principiile și cerințele cheie pe care compania le prezintă în raport cu managerii, angajații și omologii săi.
1.3. Politica stabilește baza administrativă și organizatorică pentru prevenirea corupției / practicilor corupte și minimizarea și / sau eliminarea consecințelor încălcării corupției.
1.4. Dispozițiile prezentei politici sunt obligatorii pentru toate companiile Grupului Enero, inclusiv filialele și filialele.
1.5. Politica anticorupție a fost dezvoltată în conformitate cu cerințele legislației și reglementărilor:
• Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției la 31.10.2003;
• Convenția Consiliului Europei privind responsabilitatea penală pentru corupție din 27.01.1999;
1.6. Controlul asupra implementării complete a cerințelor politicii anticorupție este asigurat de directorul general al grupului.

2.1. Pentru a asigura respectarea cerințelor și principiilor enunțate în această politică și în Codul de etică în afaceri și conduită în afaceri, Compania a dezvoltat o serie de proceduri interne care sunt concepute pentru a ajuta angajații și contrapartidele sale să respecte legislația anticorupție aplicabilă și standarde de etică în afaceri.
2.2. Aceste proceduri sunt obligatorii pentru conducerea și angajații Companiei, precum și furnizorii, agenții și alte persoane care acționează în interesul și în numele Companiei.
2.3. Pentru evitarea îndoielilor, Compania trebuie să respecte, în procesul de desfășurare a activităților sale financiare și economice, principiul de a nu accepta nici un fel de corupție sub nicio formă sau manifestare. Angajații Companiei și contrapartidele Companiei nu acționează în numele, în interesul și în numele Companiei, să nu comită activități corupte pe parcursul îndeplinirii de către aceste persoane a îndatoririlor și obligațiilor contractuale ale contrapartidelor Companiei, respectiv.
2.4. În special, în conformitate cu prezenta politică, angajaților Companiei, omologilor acesteia și altor persoane care acționează în interesul și în numele Companiei li se interzice să ofere, să promită, să transfere, direct sau indirect, beneficii tangibile sau intangibile în schimbul protecția, acțiunea sau omiterea următoarelor persoane:
• Reprezentanții statului;
• Persoane publice;
• Reprezentanți ai organizațiilor publice internaționale;
• Alți terți.
2.5. Evenimente de ospitalitate, evenimente de relații publice, cadouri
2.5.1. Toate activitățile de relații publice, precum și evenimentele de ospitalitate desfășurate de companie, donarea și primirea cadourilor trebuie să respecte următoarele cerințe:
➢ să nu încalce prevederile prezentei politici, regulamentele interne ale Companiei, precum și normele legislației aplicabile anticorupție;
➢ Scopul ospitalității și al cadourilor nu este o remunerație ascunsă pentru serviciu, acțiune (inacțiune), patronaj, acordarea de drepturi, adoptarea unei decizii specifice privind o tranzacție / acord, decizie sau încercare de a influența beneficiarul cu alte ilegale. Activități;
➢ să fie direct legate de activitățile Companiei (de exemplu, cu prezentarea sau finalizarea proiectelor de afaceri, executarea cu succes a contractelor, sărbătorile acceptate în general);
➢ Cheltuielile de ospitalitate și cadourile corespund practicii de afaceri acceptate și nu depășesc normele comunicării de afaceri;
➢ să fie coordonat cu conducerea Companiei;
➢ Nu creează un risc de reputație pentru companie, angajații și contrapartidele sale atunci când dezvăluie informații despre acest eveniment, un cadou.
2.5.2. Cadourile în numele companiei, angajații companiei și reprezentanții companiei către terți sub formă de numerar, indiferent de formă (numerar / fără numerar) și monedă nu sunt permise.
2.5.3. Angajaților Companiei li se interzice să accepte cadourile de la oricare terță parte:
➢ pentru efectuarea oricăror acțiuni (inacțiune) legate de activitatea din cadrul companiei;
➢ mai mult decât valoarea determinată de documentul de reglementare intern al Companiei;
➢ sub formă de numerar sau echivalente de numerar;
➢ în absența unei cauze comune pentru un cadou.
2.5.4. Pentru a asigura respectarea cerințelor menționate, Compania monitorizează desfășurarea activităților de relații publice, evenimente reprezentative, donarea și primirea cadourilor.
2.5.5. În cazul în care vamele comerciale nu permit respingerea unui cadou, cadoul este supus acceptării cu notificarea simultană a unui astfel de cadou către departamentul de conformitate și departamentul de contabilitate. Angajatul la primirea / primirea planificată de la un terț a unui cadou, a cărui valoare depășește 30 EUR (după cum angajatul consideră / are motive să creadă că angajatul trebuie să notifice departamentul de conformitate cu cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei de detectare Informațiile despre cadourile primite și predate de angajați sunt înregistrate în registrul cadourilor companiei în conformitate cu procedura stabilită de documentele de reglementare interne ale companiei (anexa 3). Departamentul de contabilitate al societății este responsabil pentru păstrarea registrului primit. și cadourile transferate, respectarea informațiilor din registru este controlată de departamentul de conformitate.
2.5.6. Nu sunt permise donații, cu excepția cadourilor obișnuite, a căror valoare nu depășește 30 EUR către funcții publice, birouri municipale, funcționari publici, angajați municipali, angajați ai oricărei autorități publice în legătură cu funcția lor oficială sau în legătură cu performanța a îndatoririlor lor oficiale.
2.6. Contribuții și donații caritabile, sponsorizare
2.6.1. Compania nu va finanța proiecte caritabile și sponsorizate pentru a obține avantaje comerciale în proiecte specifice ale companiei.
2.6.2. Activitățile caritabile ale Companiei și participarea la implementarea proiectelor în domeniul responsabilității sociale se desfășoară în conformitate cu deciziile șefului companiei în bugetul stabilit.
În cadrul asigurării conformității cu anticorupția, ofițerul de conformitate al Companiei participă la controlul alocării fondurilor în scopurile specificate.
2.6.3. Angajații Companiei au dreptul de a contribui în scopuri caritabile în numele Companiei sub formă de furnizare de bunuri sau servicii, oferind asistență tehnică, instruire sau sprijin financiar.
2.6.4. Compania va lua măsuri pentru a se asigura că beneficiarul asistenței este o fundație / organizație caritabilă de bună credință, iar Compania nu va avea niciun motiv să creadă că acest fond / organizație este gestionat direct sau indirect pentru a beneficia de funcționarul public sau de persoanele strâns asociate. Cu acesta.
2.6.5. Angajaților Companiei li se interzice să primească cadouri, să contribuie în scopuri politice, să organizeze divertisment pentru partide politice / candidați pentru funcții politice în numele Companiei.
2.6.6. Restricțiile stabilite prin prezenta politică nu se aplică contribuțiilor caritabile trimise de angajații companiei în numele acesteia către terți (inclusiv alți angajați ai companiei), precum și pentru contribuțiile caritabile trimise angajaților companiei (de exemplu, strângerea de fonduri pentru tratament, eliminarea consecințelor dezastrelor naturale).

3.1. Conducerea companiei consideră desfășurarea etică a activității ca unul dintre avantajele competitive ale grupului Enero. Pe termen lung, reputația de afaceri are un impact semnificativ asupra costurilor și durabilității afacerii.
3.2. Conducerea Companiei caută, de exemplu, să sprijine angajații și contrapărțile în formarea unei atitudini ireconciliabile față de corupție.
3.3. Ca parte a asigurării eficacității sistemului anticorupție, conducerea Companiei desfășoară organizarea de activități pentru:
• prevenirea corupției – evitarea corupției, inclusiv identificarea și eliminarea ulterioară a cauzelor corupției;
• lupta împotriva corupției – detectarea, prevenirea, reprimarea, divulgarea și investigarea infracțiunilor de corupție;
• minimizarea și / sau eliminarea consecințelor încălcării corupției.
3.4. Înțelegând rolul său în procesul de formare a unei culturi corporative unificate, conducerea
Companiei se va angaja:
• Să respecte prevederile acestei politici în activitățile sale de activitate, inclusiv prin interacțiunea cu acționarii, investitorii, contrapartidele, reprezentanții statului, reprezentanții partidelor politice și alți terți;
• să participe la elaborarea, introducerea, implementarea, evaluarea și actualizarea măsurilor anticorupție, precum și a cerințelor și prevederilor cheie ale companiei vizând reducerea riscurilor de corupție.
• Încurajarea inițiativelor care vizează îmbunătățirea eficacității măsurilor anticorupție în cadrul companiei.

4.1. Compania încearcă să informeze în timp util cel mai larg cerc de oameni cu privire la standardele de conduită etică în afaceri adoptate de Grupul Enero, inclusiv măsurile anticorupție existente. Pentru a asigura un nivel suficient de conștientizare, sunt identificate trei grupuri țintă principale, care includ:
• angajați ai companiei la toate nivelurile;
• contrapartide ale companiei;
• terți implicați în activitatea companiei.

5.1. Pentru a asigura implementarea completă a cerințelor politicii, procedurile de control anticorupție trebuie efectuate în cadrul companiei pe principalele linii ale proceselor de afaceri / afaceri ale companiei în mod continuu.
5.2. Compania verifică în mod regulat implementarea efectivă a procedurilor de control care vizează minimizarea riscurilor de corupție.
5.3. Această verificare poate fi efectuată de un angajat responsabil al Companiei numit de conducerea Companiei, cu condiția să fie asigurată independența auditorilor sau cu asistența experților externi.
5.4. Pe baza rezultatelor verificării, angajatul responsabil întocmește un raport, care este trimis spre examinare ofițerului de conformitate și directorului (directorilor) companiei.
5.5. În cazul în care se constată o posibilă încălcare a legislației anticorupție în timpul verificării faptelor, Compania poate iniția o anchetă internă în limitele permise de legea aplicabilă.
5.6. Compania va asigura un nivel suficient de protecție a sistemului contabil împotriva săvârșirii de acțiuni ilegale, inclusiv denaturarea și falsificarea performanțelor financiare ale Companiei, precum și accesul neautorizat la datele contabile.
5.7. Toate tranzacțiile financiare angajate vor fi înregistrate în mod conștient, complet și cu diligența
cuvenită în evidența contabilă a companiei, confirmate prin documente primare și disponibile pentru inspecție.
5.8. Societatea efectuează monitorizarea continuă a activităților financiare și economice ale companiei printr-un sistem de contabilitate de gestiune internă.
5.9. Compania va monitoriza continuu legislația aplicabilă anticorupție și practicile pertinente ale instanței.

6.1. Pentru a reduce probabilitatea de implicare a angajaților și a omologilor companiei în activități corupte, angajații responsabili ai Companiei efectuează o evaluare operativă a riscului de corupție asociat cu interacțiunea cu contrapartidele și cu efectuarea anumitor tipuri de plăți.
6.2. Această evaluare se efectuează ca parte a verificării fiabilității contrapartidei. Verificarea fiabilității contrapartidei se efectuează la un moment dat (antecontract cu contrapartida) și periodic pentru toate contrapartidele. În acest caz, periodicitatea verificării fiabilității contrapartidei ar trebui să fie determinată în funcție de nivelul de risc determinat inițial pentru o anumită contrapartidă.
6.3. Compania analizează reputația potențialelor contrapartide și a participanților / acționarilor acestora în scopul toleranței la corupție.
6.4. În cazul în care, pe baza rezultatelor acestei verificări, contrapartida a fost expusă la semne de risc crescut de corupție, acest motiv nu poate fi considerat drept singurul motiv de a refuza cooperarea cu contrapartida. Cu toate acestea, pentru a îndeplini principiul „due diligence”, Compania își rezervă dreptul de a nu încheia acorduri cu contrapartide care au fost considerate nesigure de rezultatele auditului.
6.5. Pentru a combate corupția, Compania va ține un registru de contracte cu companii de stat, companii cu participare de stat. Responsabil cu menținerea registrului este departamentul de contabilitate al companiei, controlul din punct de vedere al informațiilor reflectate în registru trebuie efectuat de către departamentul de conformitate
6.6. Compania va extinde principiile și interdicțiile de bază ale prezentei politici contrapărților, printro clauză anticorupție care trebuie inclusă în contractele / acordurile încheiate de către Societate cu persoanele menționate. Dezvoltarea unei clauze anticorupție se realizează de către departamentul juridic al Companiei, cu implicarea conformității unității / ofițerului de conformitate, ținând cont de cerințele legislației naționale, a prezentei politici. O clauză anticorupție este supusă includerii în toate contractele încheiate de companie.
6.7. De asemenea, Compania va exercita un control suplimentar asupra plăților efectuate pe contracte cu risc potențial, precum și a plăților care prezintă semne de activități corupte și frauduloase.
6.8. Verificările de plată menționate mai sus se efectuează numai în raport cu cheltuielile proprii ale Companiei și nu afectează plățile efectuate de clienții săi.
6.9. În același timp, pentru a respecta legislația în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, Compania va verifica plățile clienților pentru eventuale încălcări.

1.1. Angajații și conducerea Companiei în îndeplinirea îndatoririlor lor și / sau reprezentând interesele Companiei evită situațiile care pot duce la un conflict de interese, inclusiv:
• în contextul luării deciziilor cu privire la orice problemă de afaceri și îndeplinirea îndatoririlor lor, să fie ghidat numai de interesele Companiei;
• să nu folosească poziția oficială a unuia în interese private;
• evitarea obligațiilor financiare și a altor obligații care ar putea duce la un conflict de interese;
• să nu dețină o funcție de conducere și / sau o poziție legată de luarea deciziilor, în companii competitive, să nu facă parte din consiliul de administrație sau alte organe de conducere, precum și să nu aibă niciun alt interes personal în exercitarea unor astfel de companii , inclusiv numărul de investiții în titlurile lor;
• să nu dețină o funcție de conducere și / sau o poziție de luare a deciziilor în companii care sunt contractori ai Companiei și / sau filiale și filiale, cu excepția companiilor Grupului Enero și a asociațiilor sale comune și să nu dețină funcția de director al consiliul de administrație sau alte organe de conducere ale unor astfel de companii.
1.2. Atunci când decid asupra problemelor de afaceri și / sau alte probleme legate de îndeplinirea sarcinilor lor, angajații ar trebui să fie ghidați de interesele Companiei, fără a ține cont de interesele lor personale sau de interesele rudelor apropiate.
1.3. Angajații Companiei sunt obligați să dezvăluie informații despre interesele lor private, care pot duce la un conflict cu interesele comerciale ale Companiei și / sau potențialele conflicte de interese.
1.4. Măsuri pentru identificarea și prevenirea conflictelor de interese, precum și prevenirea deteriorării calității activelor și acceptarea de către Grup a riscurilor crescute:
1.4.1. Pentru a detecta și preveni conflictele de interese, precum și pentru a preveni consecințele negative ale situațiilor de conflict, Grupul:
• se asigură că fiecare angajat care solicită un loc de muncă este expus la politică;
• desfășoară o lucrare explicativă axată pe informarea angajaților despre toate problemele posibile ale acestei politici;
• asigură protecție și respectarea strictă a secretului bancar asupra tranzacțiilor, conturilor și depozitelor clienților Grupului și corespondenților acestuia, precum și alte confidențialități comerciale în activități la îndemâna angajaților;
• asigură respectarea strictă de către angajați a cerințelor legilor și reglementărilor actuale, a statutului și a documentelor interne ale Grupului, precum și a regulilor și procedurilor stabilite prin prezenta politică.
1.4.2. Identificarea conflictelor de interese trebuie să fie efectuată de toți angajații în activitățile lor curente pe baza conceptelor și principiilor acestei politici. Angajații sunt obligați să dezvăluie orice conflict de interese sau potențiale conflicte de interese.
1.4.3. Pentru a preveni conflictele de interese, angajații grupului sunt obligați să:
• să se abțină de la luarea de acțiuni și de la luarea deciziilor care pot duce la un conflict de interese;
• să respecte cerințele legislației în vigoare, reglementările și documentele interne ale Grupului elaborate în conformitate cu acestea, să respecte cerințele specificate în actele de asociere și documentele interne ale Grupului, precum și regulile și procedurile prevăzute de prezenta politică;
• informează imediat administratorul de linie despre apariția condițiilor care pot provoca un conflict de interese;
• informează managerul cu privire la apariția circumstanțelor care interferează cu implementarea independentă și conștientă a atribuțiilor sale;
• respectă securitatea informațiilor, constituind secrete comerciale și bancare în mod și în conformitate cu reglementările interne ale Grupului;
• exclude posibilitatea Grupului de a fi implicat în activități ilegale, inclusiv legalizarea banilor (spălarea banilor) primiți din infracțiuni și finanțarea terorismului;
• să asigure cele mai mari rezultate posibile în afaceri și în tranzacții;
• să asigure respectarea contractelor:
– cu entități afiliate ale Grupului;
– cu acționarii Grupului și afiliații acestora;
– cu persoanele din interior ale Grupului;
• examinează în timp util exactitatea și obiectivitatea informațiilor negative despre Grup în massmedia și alte surse și implementează răspunsul la fiecare fapt al apariției informațiilor negative sau nesigure;
• participa la identificarea riscurilor Grupului;
• respectă principiile eticii profesionale;
• să asigure siguranța numerarului și a altor active încredințate de clienți și corespondenți Grupului;
• efectuează operațiuni (oferte) pentru clienții săi în mod profesional, temeinic și onest și, de asemenea, execută comenzi ale clienților cât mai bine posibil în termeni de eficiență financiară, pe baza condițiilor actuale ale pieței.
1.4.4. Pentru a preveni conflictele de interese, funcționarii înalte sunt solicitați suplimentar:
• să nu efectueze tranzacții majore, tranzacții cu părți interesate și tranzacții materiale fără aprobarea prealabilă a organismelor autorizate ale Grupului;
• să dezvăluie informații despre activitățile Grupului în conformitate cu cerințele legislației actuale și cu reglementările interne suplimentare ale Grupului;
• să asigure exactitatea situațiilor financiare și a altor informații publicate furnizate deținătorilor de acțiuni și clienților, autorităților de reglementare și supraveghere și altor părți interesate, inclusiv în scopuri promoționale;
• să asigure gestionarea eficientă a activelor și pasivelor, inclusiv conservarea activelor, gestionarea riscurilor bancare;